Bemutatkozás

Iskolánk bemutatása

Iskolánk arculata

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolát a város kulturális örökségének részeként István király halálának 900. évfordulójára 1938-ban vehették először birtokba a fehérvári kisdiákok. A város egyik legkorszerűbb és legjobban felszerelt iskolája az akkor még külvárosnak számító Széna téren épült meg. 81 évvel később már az alfa-generáció tagjai, azaz a digitális kor gyerekei kezdték meg tanulmányaikat ebben az intézményben.

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola városunk egyik legnagyobb gyermek- és pedagóguslétszámmal rendelkező alapfokú oktatási intézménye. 2020. szeptember 1-től 23 tanulócsoportban közel 620 gyermek tanul iskolánkban.

Az intézmény gyermekközpontú szemlélete, jó verseny- és mérési eredményeink, kiválóan képzett pedagógusaink hírneve, képzett és gyakorlott szakmai közösségeink, az évek során elnyert címeink, díjaink, a pedagógusok újításokra való fogékonysága és kreativitása, ugyanakkor a hagyományok ápolása és tisztelete, a belváros közelsége, a kellemes környezet, állandóan fejlődő infrastruktúránk hosszú évek óta folyamatos sikereket, egyben nagy érdeklődést eredményeztek iskolánk iránt szülők, gyerekek körében egyaránt. Ennek ellenére természetesen nem lehet megállni, újabb célokat, feladatokat és eredményeket várnak partnereink. Sikeres irányvonalunkat a következő években is szeretnénk megőrizni annak érdekében, hogy iskolánk Székesfehérvár általános iskolái közt kiemelkedő szerepet töltsön be.

Küldetésnyilatkozatunk

Pedagógiai hitvallásunk alapja: tanulóink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesülve képesek legyenek megújulásra, önművelésre, viselkedési szabályok és felelősségi viszonyok ismeretére, pozitív jövőkép megfogalmazására, a 21. század kérdéseinek megválaszolására. Alakuljon ki kötődésük szűkebb-tágabb környezetükhöz, nemzettudatuk, európaiságuk erősítése által.

Fontos feladatunknak tartjuk a tudás értékének méltó helyre emelését.

A Nat által meghatározott közműveltségi tartalmakat, kompetenciákat figyelembe véve, színvonalas oktatással biztos alapkészségeket, szilárd alapműveltséget nyújtunk tanulóinknak, felkészítve őket a munka világának megismerésére, középiskolai tanulmányaikra.

Nevelőtestületünk pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése, és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés jellemzi.

Speciális kínálatunk

  • A 2022/23-as tanévvel bezárólag emelt szintű matematikaoktatás 5-8. évfolyamon, évfolyamonként 1-1 csoportban.
  • A 2022/23-as tanévvel bezárólag emelt óraszámú idegennyelv-oktatás (angol-német) 5-8. évfolyamon, évfolyamonként 1-1 csoportban.
  • A 2020/21-es tanévtől kezdődően felmenő rendszerben emelt óraszámú matematika (M), emelt óraszámú informatika (I) és emelt óraszámú idegennyelvi (NY) osztályok szervezése 5-8. évfolyamon.
  • Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása. Sajátos nevelési igényű tanulók, az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy mozgásszabályozási zavarral) küzd.
  • A fenti pontokban megjelölt, valamint további egyéb foglalkozásaink sajátos oktatási szervezési formáinak keretei kötődnek: Örökös Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Erőszakmentes, Egészségtudatos Iskola, Vöröskeresztes Bázisiskola, Tehetségpont, Microsoft Innovatív Iskola, Showcase Incubator címekhez.

Tárgyi feltételek

Az iskola felújított és parkosított környezete, komoly összefogással megvalósult udvari fitnesz játszótere, a közelmúltban felépített és átadott sportcsarnoka, sporteszközparkja kiválóan megfelel a tanulók testnevelés órai és szabadidős tevékenységének eltöltésére. Belső tágas tereivel, kényelmes tantermeivel, tanári szobájának, új ebédlőjének, melegítő konyhájának kialakításával korunk elvárásainak is megfelel.

Az iskola által működtetett Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány sikeresen vett részt az EFOP-1.8.5-17-2017-00218 azonosító számú Menő menza pályázatán, amelyen 15 000 000 Ft összegű támogatást nyert el. A program másfél éves periódust ölelt fel.  A pályázat célja egyrészt az egészséges életmód elsajátításához szükséges készségek és ismeretek továbbítása, másrészt a tárgyi körülmények javítása volt. A pályázat keretében edények, bútorok beszerzésére is sor került. Ezen feltételeknek köszönhetően a gyerekeknek gondosan berendezett ebédlőben van lehetőségük étkezni.

Az iskolában 25 tanterem található. Két tantermen kívül mindenhol biztosított interaktív eszközök használata tanulóink digitális kompetenciájának, tanulási motivációjának és a tanulás hatékonyabbá tételének céljából. Az elmúlt évben lehetőség volt interaktív panelek beszerzésére is, amelyek szoftverei a legújabb oktatástechnológiai vívmányok mindennapi használatát teszi lehetővé. Az egész épületben WIFI elérhetőség biztosított. Az intézmény Office 365 csomaggal rendelkezik. Az épületben használt gépek Windows 10 programmal működnek. A nevelőtestület és a vezetés belső kommunikációja Microsoft OneDrive, illetve Teams felületen történik. A pedagógusok alsós és felsős mappákat, ezen belül tantárgyi almappákat alakítottak ki a szerveren keresztül, és itt osztják meg egymással a különféle linkgyűjteményeket, általuk készített, vagy átalakított tananyaghoz kapcsolódó anyagokat.

Eszközparkunk folyamatos bővüléseinek forrásait TIOP pályázatokból, illetve az intézmény alapítványa „Tanulás - Művelődés – Sport” Alapítvány támogatásából biztosítottuk.

A 2019/2020-as tanévben került sor a város első okostermének kialakítására, amely egyedülálló tananyagfejlesztéssel párosult Székesfehérvár Megyei Jogú Város, a Székesfehérvári Tankerületi Központ, az Alba Innovár és a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ támogatásának köszönhetően. A fejlesztésben résztvevő pedagógusok jelentős pluszmunkát vállalva vetették bele magukat a megújulásba annak érdekében, hogy az elsajátított ismereteket a tanulás szolgálatába tudjuk állítani.

Az „okostermen” és két informatika termen kívül rajz, technika, kémia és matematika terem áll a tanulók és pedagógusok rendelkezésére.

Folyamatosan fejlesztett könyvtárunkban közel 6000 db könyvből válogathatnak az olvasni vágyó tanulók és pedagógusok. A könyvtárban minden kötelező olvasmány és számos pedagógiai munkát segítő folyóirat, szakkönyv is megtalálható. Az iskolai alapítvány évente jelentős összeggel járul hozzá a gyerekek igényeinek megfelelő aktuális szórakoztató irodalom és a folyamatosan megújuló szakirodalom beszerzéséhez, illetve pótlásához.

Továbbtanulás

Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a középiskolai tanulmányokra való felkészítésre. Emelt szintű, illetve emelt óraszámú matematikaoktatásunk, idegennyelvi- és informatikaoktatásunk, valamint a természettudományok oktatása kiemelt helyen való kezelése biztos alapokat nyújt a tanulóinknak. Pályaorientációs koordinátor pedagógus fogja össze széleskörű pályaorientációs tevékenységünket, melynek során komplex módon valósul meg a szaktanárok, osztályfőnökök, szülők, tanulók és a külső szakmai szervezetek (ld. külső kapcsolatok) hatékony együttműködése. Ezen együttműködések (FMKI, Szakma Sztár Kiállítás, Székesfehérvári Szakképzési Centrum, vállalatok, vállalkozók, műhelyek stb.) keretében a tanulók közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a szakmákról, azonnali információt kapnak a munkaerő piaci igényekről, azok folyamatos változásait követve tudnak dönteni pályaválasztásukról.

A város népességének lassú, de folyamatos csökkenése szerencsére nem érintette az iskola stabil működését. A gimnáziumok hat- és nyolcévfolyamos osztályainak elszívó hatása csekély mértékben érvényesül. Az országos kompetenciamérések eredményeinek, a továbbtanulási mutatók magas szinten tartásával és javításával, a városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken elért helyezésekkel, a sikeres nyelvvizsgák számának gyarapításával megtarthatók a kiemelkedően jó képességű tanulók jelentős része hetedik és nyolcadik évfolyamokon is.    

A gimnáziumokba bejutó tanulóink százalékos aránya magas, bizonyítandó, hogy tanulmányi eredményük alapján is a legjobbak között vannak. Tanulóink mindegyike folytatja tanulmányait középiskolában. Körülbelül 90% körül mozog az érettségit adó középiskolákban továbbtanuló diákjaink aránya. A szakképzési rendszer jelenlegi átalakítása a technikumok növekvő népszerűségét hozza magával. Az új trendet a megváltozott munkaerőpiaci igények generálták. Feltétlenül szükségesnek tartjuk a változásokhoz való alkalmazkodás képességét. A fenti adatok csak a nyolcadik évfolyam elvégzését követő továbbtanulást mutatják, ugyanakkor jellemzően sokan folytatják tanulmányaikat hat- illetve nyolcosztályos gimnáziumban. Ha őket is figyelembe vesszük, 95% körüli az érettségit adó középiskolákba felvettek aránya a gimnáziumi százalék megnövekedésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Az Oktatási Hivatal 2020-ban is érdemesnek találta iskolánkat az "Oktatási Hivatal Bázisintézménye" cím viselésére. A cím viselése megtisztelő az intézmény vezetése és pedagógusai számára egyaránt. Intézményünk több éve eredményesen működtetett és dokumentált pedagógiai innovációkkal és jó gyakorlatokkal rendelkezik. Ezt bizonyítja, hogy „Minősített referenciaintézményként” és „Regisztrált tehetségpontként” működünk.

Bázisintézményi „jógyakorlataink”:

A PeDigCom Program - kísérleti, pilot pedagógiai program bevezetése és elterjesztése a székesfehérvári és a környező települési iskolák körében. A Székesfehérvári Pedagógusok Digitális Kiválósági Közösségi Programjának célja elsősorban a változó társadalmi és gazdasági körülményekre felkészítő oktatás biztosítása azáltal, hogy segítsük tanítványaink online világban való eligazodását és a helyes, valós ismeretek rendszerbe foglalását, felhasználását. A program nem az informatikaoktatáshoz, hanem kifejezetten a magyar, történelem, matematika és természettudományos tárgyak oktatásához biztosítja a felkészítést annak érdekében, hogy növelje a tanítás-tanulás hatékonyságát és az alapkompetenciák általános szintjének emelésével segítse a továbbtanulási arányok, majd a munkaerőpiacon való elhelyezkedés esélyének javítását.  

Gyakorlatorientált matematikaoktatás célja a szakképzéshez szükséges alapvető matematikai kompetenciák fejlesztése annak érdekében, hogy kialakuljon tanulóinknál a tanult ismeretek alkalmazásának képessége, legyenek képesek a matematikai összefüggések felismerésére konkrét, mindennapi szituációkban. A jó gyakorlat az ELTE matematika módszertan tanszékével való szakmai kapcsolat eredménye. Az együttműködés során oktatjuk a matematikát 5-8. osztályban egy új szemléletű módszertan által. A gyakorlat mentén született ötletgyűjtemény alapján kidolgoztunk egy felzárkóztató, középiskolára előkészítő (foglalkozásokra lebontott) tananyagot. Informatikai infrastruktúránk lehetővé teszi, hogy a tanulók számára számítógépen is elérhető a tananyag, így a foglalkozásokhoz nem kell nyomtatott anyagokat használnunk.

Intézményünk az érdeklődő iskolák számára elérhető, hozzáférhető módon helyet és lehetőséget biztosít műhelymunkák, bemutató órák, versenyek, továbbképzések, konzultációk számára, s így felkészültek és képesek vagyunk a hálózatos tudásmegosztás biztosítására, ezáltal hatékonyan segíthetjük a régió pedagógiai-szakmai közéletének fejlődését.

A Komplex Alapprogram bevezetése

A 2020/21-es tanévtől tantervünk részeként alkalmazzuk a Komplex Alapprogramot, amely elsődleges célja a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérsékléséhez kapcsolódó intézkedések iskolai szintű támogatása. A programot komplexszé tevő alprogramok iskolai gyakorlatba történő beemelése bizonyítottan javítja a tanulói motivációt, a gyerekek közti kapcsolatokat, a csoportos és egyéni sikereket és - nem utolsósorban - a tanulási eredményeket.

Szülői szervezetünk, alapítványunk

Az intézmény vezetősége szorosan együttműködik a szülői munkaközösséggel, és rendelkezünk alapítvánnyal is (Tanulás-Művelődés-Sport Alapítvány), amelynek célja többek közt a kiemelkedő tanulási, sport- és kulturális tevékenység jutalmazása, szabadidős tevékenység (erdei iskola, táborok), testvériskolai kapcsolat, tanulmányi versenyek anyagi támogatása. Az alapítvány fő bevételi forrásai a jótékonysági bálból, hulladékgyűjtésből, pályázatokból és a SZJA 1%-ából befolyó összegek, felajánlások.

Jövőképünk

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskolában folyó nevelő-oktató munka alapvető célja azonkívül, hogy megtanítjuk a gyerekeket írni, olvasni, számolni és a világgal kapcsolatos ismereteket emlékezetükbe vésni, folytonos, megújuló élményekkel igyekszünk táplálni kíváncsiságukat, a világ és az ember megismerésének vágyát. Hisszük, hogy az óvodásként hozzánk érkező kisgyermek egyszeri és megismételhetetlen személyisége fejlődésének legfontosabb mozgatórugója. Célunk az, hogy ezt tiszteletben tartva, érzelmi biztonságát megalapozva, folyamatos sikerélményt biztosítva teremtsük meg állandó fejlődésének lehetőségét. Törekszünk a bizalmon alapuló kapcsolat kialakítására és fenntartására gyermek, pedagógus és szülő közt egyaránt. Ezáltal jól érezzük magunkat az iskolában, a szülő pedig biztonságban tudhatja gyermekét. Az iskolai tevékenységet igyekszünk az egyes tanulókhoz személyre szólóan differenciálva felhasználni. Fontos számunkra, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni, jól érezzék ott magukat, örömmel vegyenek részt a tanulás folyamatában. Fejlődjön önállóságuk, önbizalmuk, megtanulják megfogalmazni saját és mások érzéseit, és érzékennyé váljanak más kultúrák iránt. Feltevéseket, elméleteket és összefüggéseket fogalmazzanak meg maguknak, saját képességeiknek és tehetségüknek megfelelően. Ezáltal kiegyensúlyozott, boldog, a társadalom számára hasznos és tudatos tagjaivá válnak, akik képesek lesznek élethelyzetükben felmerülő problémáik önálló megoldására. Célunk, hogy a megfelelő tantárgyi alaptudás átadása mellett, egészséges önértékelésüket alakítva, önismeretük folytonos fejlesztése révén keressék és találják meg a helyes választ, oldják meg konfliktusaikat és küzdjék le kudarcaikat.

microsoftsuli


diablogó2 

 

taneszköz 

 

 

 face

 

eü202324

 

 

vLOGOPALYAZAT

OneDrive-kicsi

ÉTKEZÉS

 

diákigazolvány

diák


attachment

minositett   

kozos ugy

mentoralo

 

attachment